Category Archives: เขตดอนเมือง

เขตดอนเมือง is the position for activity in post to be presented at the 1st rank on Google page search by address the focus keyphrase name in category.

เขตดอนเมือง is one of 50 districts of กรุงเทพมหานคร Bangkok, Thailand.

เขตดอนเมือง เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่น โดยมีแหล่งสถาบันราชการอยู่ทางด้านตะวันออกของพื้นที่ เขตดอนเมืองมีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 11 ของกรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตดอนเมืองตั้งอยู่ทางเหนือสุดของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ประวัติและที่มาของชื่อ[แก้]

ดอนเมือง เป็นพื้นที่ที่ราบสูงน้ำท่วมไม่ถึง อยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นพื้นที่ป่าสะแกและทุ่งนา เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่าง ๆ เช่น ช้าง เป็นต้น เดิมพื้นที่บริเวณนี้มีชื่อเรียกว่า ดอนอีเหยี่ยว เนื่องจากมีนกเหยี่ยวและนกแร้งอาศัยหากินอยู่เป็นจำนวนมาก มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ราว 50 หลังคาเรือน โดยมากจะอาศัยอยู่ตามริมท่าอากาศยานดอนเมืองในปัจจุบัน และริมคลองเปรมประชากร การคมนาคมมีแต่เพียงทางรถไฟที่จะเข้ากรุงเทพมหานคร หรือออกไปสู่ต่างจังหวัดเท่านั้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2469 ทางการได้พิจารณาจัดตั้งกองการบิน สังกัดกองทัพบกขึ้น ซึ่งภายหลังได้ยกฐานะเป็นกองทัพอากาศ พร้อมทั้งได้ขอพระราชทานเปลี่ยนชื่อจากดอนอีเหยี่ยวเป็น ดอนเมือง โดยอยู่ในฐานะตำบลดอนเมืองและต่อมาเป็นตำบลตลาดบางเขน อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร[2]

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติจัดตั้งกรุงเทพมหานครขึ้นแทนที่นครหลวงกรุงเทพธนบุรีซึ่งเกิดจากการรวมกันของจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี อำเภอบางเขนได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเขตบางเขน ส่วนตำบลต่าง ๆ ในท้องที่ก็มีฐานะเป็นแขวง

ภายหลังพื้นที่เขตบางเขนมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้น พื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต กระทรวงมหาดไทยจึงได้รวมแขวงสีกัน แขวงทุ่งสองห้อง และแขวงตลาดบางเขนจัดตั้ง เขตดอนเมือง ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2532 จากนั้นก็ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตดอนเมืองและจัดตั้งเขตหลักสี่เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ทำให้แขวงตลาดบางเขนถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนที่แยกไปรวมกับเขตหลักสี่กับส่วนที่ยังอยู่ในเขตดอนเมือง ต่อมากรุงเทพมหานครจึงประกาศจัดตั้งแขวงสีกันเต็มพื้นที่เขตดอนเมือง โดยรวมพื้นที่แขวงตลาดบางเขนเดิมเข้าไว้ด้วยเพื่อความชัดเจนในการปกครอง

เนื่องด้วยยังไม่มีประกาศกำหนดแนวพื้นที่แขวงให้มีความชัดเจนแน่นอน ทำให้เกิดความสับสน แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานครจึงเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงสีกัน และตั้งแขวงดอนเมืองและแขวงสนามบินขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2552[3]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงสีกัน และตั้งแขวงดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง[4] โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 กันยายน ปีเดียวกัน ส่งผลให้ปัจจุบัน เขตดอนเมืองแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกเป็น 3 แขวง ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2562)
จำนวนบ้าน
(ธันวาคม 2562)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2562)
สีกัน Si Kan
11.534
63,890
28,231
5,539.27
ดอนเมือง Don Mueang
10.605
82,668
38,948
7,795.19
สนามบิน Sanam Bin
14.664
23,463
10,041
1,600.04
ทั้งหมด
36.803
170,021
77,220
4,619.75

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางยกระดับอุตราภิมุข

แบบจำลองสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีดอนเมือง

ในพื้นที่เขตดอนเมืองมีทางสายหลัก ได้แก่

ถนนสายรองในพื้นที่ได้แก่

ทางน้ำมีคลองถนน คลองวัดหลักสี่ คลองเปรมประชากร คลองตาอูฐ

แขวงสีกัน หลังคา พียู โฟม

แขวงสีกัน หลังคา พียู โฟม แขวงสีกัน หลังคา พียู โฟม PU […]

แขวงสนามบิน หลังคา พียู โฟม

แขวงสนามบิน หลังคา พียู โฟม แขวงสนามบิน หลังคา พียู โฟม […]

แขวงดอนเมือง หลังคา พียู โฟม

แขวงดอนเมือง หลังคา พียู โฟม แขวงดอนเมือง หลังคา พียู โ […]

เขตดอนเมือง หลังคา พียูโฟม

 เขตดอนเมือง หลังคา พียูโฟม เขตดอนเมือง หลังคา พียูโฟม […]

ทางยกระดับอุตราภิมุข แผ่นใส สีขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย

ทางยกระดับอุตราภิมุข แผ่นใส สีขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย […]

สีกัน แผ่นใส ใสกระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย

สีกัน แผ่นใส ใสกระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย สีกัน แผ่นใส ใสก […]

สนามบิน หลังคา เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย

สนามบิน หลังคา เมทัลชีท : แผ่นเดียว ก็ขาย สนามบิน หลังค […]

เลียบคลองประปา ลูกหมุน ระบาย อากาศ พร้อมแผ่นฐาน

เลียบคลองประปา ลูกหมุน ระบาย อากาศ พร้อมแผ่นฐาน เลียบคล […]

แผ่นครอบ เชิดวุฒากาศ: บานเกร็ด ติดฉนวนพีอี ย้ำโค้งปลาย สะกรู

แผ่นครอบ เชิดวุฒากาศ: บานเกร็ด ติดฉนวนพีอี ย้ำโค้งปลาย […]

สรงประภา แผ่นใส สีขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย

สรงประภา แผ่นใส สีขาวขุ่น : แผ่นเดียว ก็ขาย สรงประภา แผ […]