Category Archives: จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี is the position for activity in post be presented at the first rank on Google page search by this category focus keyphrase.

จังหวัดนนทบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย

จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 [5]

ประวัติศาสตร์[แก้]

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า

สภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรีเป็นที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนหนาแน่นตามริมแม่น้ำเจ้าพระยามาตั้งแต่อดีต เช่น บ้านวัดชลอ บ้านวัดเขมา บ้านบางม่วง บ้านตลาดขวัญ บ้านบางขนุน เป็นต้น

ภูมิศาสตร์[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ[แก้]

แผนที่

จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเกาะเกร็ด

จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแม่น้ำไหลผ่าน จึงแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันตก มีพื้นที่ 3 ใน 4 ของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึง มีคูคลองขนาดต่าง ๆ เชื่อมโยงกันหลายสายเหมือนใยแมงมุม มีการทำเรือกสวนไร่นา และฝั่งตะวันออกมีพื้นที่ 1 ใน 3 ของจังหวัด ได้แก่พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นเขตเมืองมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น อาจถือได้ว่าส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวง เพราะเขตแดนระหว่างนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครนั้นแทบจะไม่เป็นที่รู้จัก

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนนทบุรีเป็นแบบร้อนชื้นเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคกลางของประเทศ

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด[แก้]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

จังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ออกเป็น 6 อำเภอ 52 ตำบล 424 หมู่บ้าน แต่หากไม่นับรวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครซึ่งยุบเลิกตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว จะมีทั้งหมด 34 ตำบล 328 หมู่บ้าน[27] โดยอำเภอทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี มีรายชื่อและข้อมูลทั่วไปดังนี้

ข้อมูลอำเภอในจังหวัดนนทบุรี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
ลำดับ
[# 1]
ชื่ออำเภอ ชั้น
[28]
พื้นที่
(ตร.กม.)
ห่างจากตัวจังหวัด
(ก.ม.)[29]
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
ตำบล
[# 2][30]
หมู่บ้าน
[# 3][30]
ประชากร
(คน)[4]
แผนที่
1 พิเศษ
77.018 [31]
ไม่ปรากฏข้อมูล 10 26
 367,189
แผนที่
2 2
57.408 [32]
16.86
2447 [33] 9 41
 141,149
3 2
96.398 [34]
8.11
2464 [35] 6 69
 156,861
4 1
116.439 [36]
15.96
2445 [37] 8 73
 281,766
5 2
186.017 [38]
29.01
2499 [39] 7 68
 69,007
6 1
89.023 [40]
7.45
2427 [41] 12 51
 249,415
  1.  เรียงตามรหัสเขตการปกครองของกรมการปกครอง
  2.  รวมตำบลในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครด้วย
  3.  เฉพาะหมู่บ้านนอกเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร (ทั้งเต็มหมู่และบางส่วน) เท่านั้น สำหรับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ให้ดูในบทความของแต่ละอำเภอ

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

พื้นที่จังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46 แห่ง แบ่งตามประเภทและอำนาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 21 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 24 แห่ง[42]

เขตเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี
ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)[# 1]
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร
สิ้นปี 2562
(คน)[4]
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1   เทศบาลนครนนทบุรี 38.90 [43] 2538 [44]   เมืองนนทบุรี 5 5 254,375
2   เทศบาลนครปากเกร็ด 36.04 [45] 2543 [46]   ปากเกร็ด 5 5 190,272
เทศบาลเมือง
1   เทศบาลเมืองบางบัวทอง 13.50 [47] 2480 [48]   บางบัวทอง 1 4 5 51,420
2   เทศบาลเมืองบางกรวย 8.40 [49] 2545 [50]   บางกรวย 2 2 44,138
3   เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 6.36 [51] 2549 [52]   เมืองนนทบุรี 1 1 2 32,880
4   เทศบาลเมืองพิมลราช 15.08 [53] 2557 [54]   บางบัวทอง 1 1 46,803
5   เทศบาลเมืองบางคูรัด 19.70 [55] 2562 [56]   บางบัวทอง 1 1 40,070
6   เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา 11.48 [57] 2562 [58]   บางบัวทอง 1 1 46,766
7   เทศบาลเมืองบางแม่นาง 14.40 [59] 2563 [60]   บางใหญ่ 1 1 45,974
8   เทศบาลเมืองบางกร่าง 6.55 [61] 2563 [62]   เมืองนนทบุรี 1 1 23,010
9   เทศบาลเมืองไทรม้า 8.14 [49] 2563 [63]   เมืองนนทบุรี 1 1 23,316
เทศบาลตำบล
1   เทศบาลตำบลปลายบาง 15.68 [49] 2542 [64]   บางกรวย 2 1 3 45,573
2   เทศบาลตำบลบางม่วง 1.67 [65] 2542 [64]   บางใหญ่ 3 3 5,843
3   เทศบาลตำบลบางใหญ่ 7.23 [66] 2542 [64]   บางใหญ่ 3 3 11,620
4   

ไทรม้า หลังคา แซนวิช พียู โฟม

ไทรม้า หลังคา แซนวิช พียู โฟม ไทรม้า หลังคา แซนวิช พียู […]

สวนใหญ่ หลังคา แซนวิช พียู โฟม

สวนใหญ่ หลังคา แซนวิช พียู โฟม สวนใหญ่ หลังคา แซนวิช พี […]

บางไผ่ หลังคา แซนวิช พียู โฟม

บางไผ่ หลังคา แซนวิช พียู โฟม บางไผ่ หลังคา แซนวิช พียู […]

บางเขน หลังคา แซนวิช พียู โฟม

บางเขน หลังคา แซนวิช พียู โฟม บางเขน หลังคา แซนวิช พียู […]

บางศรีเมือง หลังคา แซนวิช พียู โฟม

บางศรีเมือง หลังคา แซนวิช พียู โฟม บางศรีเมือง หลังคา แ […]

บางรักน้อย หลังคา แซนวิช พียู โฟม

บางรักน้อย หลังคา แซนวิช พียู โฟม บางรักน้อย หลังคา แซน […]

บางกร่าง หลังคา แซนวิช พียู โฟม

บางกร่าง หลังคา แซนวิช พียู โฟม  บางกร่าง หลังคา แซนวิช […]

บางกระสอ หลังคา แซนวิช พียู โฟม

บางกระสอ หลังคา แซนวิช พียู โฟม บางกระสอ หลังคา แซนวิช […]

ท่าทราย หลังคา แซนวิช พียู โฟม

ท่าทราย หลังคา แซนวิช พียู โฟม ท่าทราย หลังคา แซนวิช พี […]

ตลาดขวัญ หลังคา แซนวิช พียู โฟม

ตลาดขวัญ หลังคา แซนวิช พียู โฟม ตลาดขวัญ หลังคา แซนวิช […]