Category Archives: ตำบลป่ายุบใน

ตำบลป่ายุบใน

ตำบลป่ายุบใน is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the focus keyword name in category.

ตำบลป่ายุบใน เป็นตำบลหนึ่งใน 4 ตำบลของอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

อำเภอวังจันทร์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอวังจันทร์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลกระแสบน อำเภอแกลง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น ตำบลวังจันทร์ และตำบลชุมแสง[1] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ปีเดียวกัน

ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่ตำบลวังจันทร์ และตำบลชุมแสง ของอำเภอแกลง ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอวังจันทร์[2] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2522 ทางราชการได้แบ่งแยกพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ของตำบลชุมแสง มาจัดตั้งเป็น ตำบลป่ายุบใน[3] และแบ่งแยกพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ของตำบลวังจันทร์ มาจัดตั้งเป็น ตำบลพลงตาเอี่ยม ในปี พ.ศ. 2534[4]

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอวังจันทร์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2534 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ปีเดียวกัน[5]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอวังจันทร์ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอวังจันทร์ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน

1. วังจันทร์ (Wang Chan) 6 หมู่บ้าน
2. ชุมแสง (Chum Saeng) 8 หมู่บ้าน
3. ป่ายุบใน (Pa Yup Nai) 7 หมู่บ้าน
4. พลงตาเอี่ยม (Phlong Ta Iam) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอวังจันทร์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลชุมแสง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลชุมแสงและบางส่วนของตำบลพลงตาเอี่ยม
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังจันทร์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมแสง (นอกเขตเทศบาลตำบลชุมแสง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่ายุบในทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลงตาเอี่ยม (นอกเขตเทศบาลตำบลชุมแสง)
Call Now Button