Category Archives: ตำบลโคกสว่าง

ตำบลโคกสว่าง

ตำบลโคกสว่าง is the position for activity in post be presented at the first rank on Google page search by this category focus keyphrase.

ตำบลโคกสว่าง เป็นตำบลหนึ่งใน 11 ตำบลของอำเภอเมืองสระบุรี ของจังหวัดสระบุรี

เมืองสระบุรี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเมืองสระบุรีตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเมืองสระบุรีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 ตำบล 77 หมู่บ้าน

1. ปากเพรียว (Pak Phriao) 7. ปากข้าวสาร (Pak Khao San) 4 หมู่บ้าน
2. ดาวเรือง (Dao Rueang) 8 หมู่บ้าน 8. หนองปลาไหล (Nong Pla Lai) 8 หมู่บ้าน
3. นาโฉง (Na Chong) 3 หมู่บ้าน 9. กุดนกเปล้า (Kut Nok Plao) 6 หมู่บ้าน
4. โคกสว่าง (Khok Sawang) 12 หมู่บ้าน 10. ตลิ่งชัน (Taling Chan) 8 หมู่บ้าน
5. หนองโน (Nong No) 10 หมู่บ้าน 11. ตะกุด (Takut) 6 หมู่บ้าน
6. หนองยาว (Nong Yao) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเมืองสระบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองสระบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเพรียวทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองโน
 • เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดนกเปล้าทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลตะกุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะกุดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสว่างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองโน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองยาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากข้าวสารทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลิ่งชันทั้งตำบล
Call Now Button